Service & Underhåll

Vill ni förebygga akuta reparationer av er anläggning för kyla eller värme? Optimera drift och energikostnader? Då rekommenderar vi att tillsammans med oss ta fram ert behov av förebyggande service och åtgärder för att följa lagar och normer.

Rörmokare Stockholms erbjuder ett brett utbud av olika former av service, förebyggandeunderhåll och supportavtal inom kyl- och rörinstallationer. Vi har en välfungerande organisation av egna tekniker som utför arbetet. Vi finns här för er för att ni skall känna er säkra.

rörmokare i stockholm

Service och underhåll

När valet av investering är gjord av t.ex. kylanläggningar och värmepumpar är det viktigt att tänka på hur man ska få ut längsta möjliga livslängd ur anläggningen. Det vill säga SERVICE och UNDERHÅLL.

Vi har flera års erfarenhet av att serva och underhålla våra kunders anläggningar. Ur denna erfarenhet har vi tagit fram Serviceavtal som anpassas till våra kunders behov.

En årlig service är en rekommendation, då ges möjligheten att på ett tidigt stadie fånga upp problem och på så sätt minska driftkostnader, samt öka livslängden på anläggningen.

Ett viktigt argument för att välja att teckna ett Servicekontrakt i samband med sin investering är att:

Er investering kommer att vara i drift minst 5 gånger så många timmar per år som er bil och motorcykel. Samtidigt ska den ha en livslängd som är den dubbla.

Återkommande kontroller

Återkommande kontroller är ett krav från myundigheterna med vissa undantag, som akredierat kylföretag erbjuder vi denna tjänst.
Kontrollen utförs främst för att minimera köldmedieutsläppen och för att säkerställa att ni som kund har en välfungerande anläggning som följer gällande krav.

Årligkontroll

Alla platsbyggda system måste enligt köldmediekungörelsen kontrolleras minst en gång om året och journalföras av ett ackrediterat företag. Tag kontakt med oss så ser vi till att det blir utfört på rätt sätt.

Arbetsmiljöverket har genom sin föreskrift AFS 2002:1, användning av trycksatta anordningar, lagt nya krav på brukare av anläggningar. Ett kylaggregat är en trycksatt anordning. En trycksatt anordning kan t ex vara tryckkärl, rörledning eller kylaggregat. Kraven i AFS 2002:1 gäller vid yrkesmässig användning och handlar i huvudsak om krav på riskbedämning och fortlöpande tillsyn.

 • Ansvaret vilar på brukaren.
 • Fortlöpande tillsyn
 • I programmet för den fortlöpande tillsynen ska framgå omfattning och intervall mellan tillsynstillfällena.
 • Vid den fortlöpande tillsynen ska bland annat följande kontrolleras:
  – att föreskriven besiktning genomförs
  – att säkerhetsutrustning fungerar
  – att kända brister blivit åtgärdade
  – att drift- och underhållningsintruktioner finn
 • I en särkild bilaga i programmet ska det finnas en förteckning över samtliga trycksatta anordningar.
 • Tillsynen ska journalföra
Ring nu - Öppet 24/7